Rehabilitering

Verktygen som Samtalas behandlingar använder är:

 1. Gruppen
 2. Återfallspreventiva samtal
 3. Mindfulness och ACT

Gruppen

 • Vi använder oss av de dynamiska krafter som finns i gruppen.
 • Att känna igen sig hos andra
 • att  man är inte ensam, att se  när andra blir bättre
 • Att man kan lära av andras erfarenheter.
 • Att känna glädjen av att betyda något för någon annan. shutterstock_61669801
 • Att få bättre social kompetens  med ökad insikt på flera nivåer.
 • Relationerna som skapas i gruppen och med terapeuten  ska karakteriseras av stöd, värme, empati, och av förståelse av varandras situation och problem.
 • Gruppen trygghet anonymiteten och ramarna kring gruppen ger en trygg bas för att undersöka relaterandet till andra och på så vis utvecklas en medvetenhet om det egna agerandet och om hur man uppfattas av andra. Gruppens omfattningsförmåga  bygger på samtligas livserfarenheter, kunskaper, känslor och tankar.

Återfallsprevention

Behandlingen bygger på ett återfallspreventivt behandlingsarbete vilket är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT)

Återfall i missbruk och överkonsumtion av alkohol och droger beror på ett antal utlösande faktorer så kallade triggers, bland annat negativa känslomässiga tillstånd som nedstämdhet eller ångest, konflikter med andra personer och ett socialt tryck att dricka. Med dessa faktorer som utgångspunkt ses återfall i missbruk som en process. Den startar med tankar och känslor kring alkohol /drogen i vissa situationer och leder fram till att personen inte klarar av att hålla fast vid sitt mål. Målet sätts av den enskilde själv.

Behandlingen syftar till att ge färdigheter för den enskilde att förändra sina tankar, handlingar och beteenden för att därmed undvika återfall.

 •  Kartläggning av risksituationer som utlöser sug efter alkohol och andra droger.
 •  Kartläggning av positiva shutterstock_41135470och negativa konsekvenser av såväl missbruk som drogfrihet.
 •  Olösta problem som riskfaktor för återfall.
 •  Problemlösning.
 • Att tacka nej till alkohol/droger
 • Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
 •  Nödplaner för oväntade och omtumlande händelser

ACT/Mindfulness 

Behandlingsmodellen har influenser av  Acceptance and commitment therapy (ACT) vilket är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT)

Målet för behandlingen är att öka livskvaliteten genom att ändra sitt förhållningssätt till sina tankar, känslor, beteenden snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser.

Mindfulness är en viktig del av behandlingen som går ut på att uppleva det som händer, ögonblick för ögonblick, i just den situation man befinner sig, snarare än att fundera på dåtid eller framtid. Mindfulness tränas genom praktiska övningar som man också kan öva på hemma.

Det finns sex grundprinciper  som behandlingen på Samtala öppenvård vilar sig mot och som syftar till att öka individens möjligheter att skapa förändringar i sin livssituation

 •  Att lära sig att uppfatta tankar, känslor, bilder, impulser som självständiga objekt som går att förändra snarare än en del av ens identitet.
 • Att låta tankar komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla fast vid dem, acceptans
 • Att vara medveten om här och nu och uppleva det med öppenhet, intshutterstock_299557709resse och mottaglighet, kontakt med nuet.
 • Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva. Observerande jag.
 • Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en. Värderad riktning.
 • Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt. Ändamålsenligt handlande

Beroendeloopen

 

 

 

 

Ett svar på “Rehabilitering”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.