Handledning

Vi erbjuder handledning med fokus på:

 • Samspel, grupprocesser och relationer inom arbetsgrupper
 • Metoder för problemlösning och konflikthantering
 • Värdegrund
 • Kommunikation
 • Ideologi, struktur och målsättningar
 • Förhållningssätt
 • Ärende handledning

Handledning är en inlärningsprocess över tid som ger utrymme för egen reflektion, förändring och därmed lärandeshutterstock_345829280

Alla yrken eller uppdrag där man använder sig själv i möten med andra kan man behöva tid för att reflektera över vad man gör, hur man gör, men också vem man är.

Att i samtal med andra få pröva alternativa tankar och förhållningssätt och att fundera över egna attityder, svårigheter och möjligheter.

Allt i syfte att höja kvaliteten och öka professionalitet i verksamheten och att klienten/eleven/patienten/den enskilde ska få bättre hjälp.

Definition av handledning i psykosocialt arbete:

 •  Professionell handledning innebär att handledningen syftar såväl till att höja och bibehålla de handleddas kompetens som att det krävs speciella kvalifikationer för att bedriva handledning.
 • Genom att yrkeskompetensen höjs ökar kvaliteten på de tjänster som erbjuds målgruppen och bidrar också till utveckling av verksamheten. Professionen stärks.
 • Förmågan ökar även att möta krävande arbetsuppgifter utan att ta skada och kunna sätta gränser för den egna arbetsinsatsen.
 • För ett  optimalt resultat av handledningen bör de handledda ges möjlighet att utifrån sina specifika behov välja handledare eftersom valet av handledare har betydelse för framgången i förändringsprocessen.
 • Handledaren har ansvar för att både den handleddes och hela gruppens samlade kompetens utvecklas och stärks och att skapa förutsättningar för ett gott samtalsklimat.
 • Däremot har handledaren inte ansvar för utförandet av enskilda arbetsuppgifter som behandlas under handledningen och inte heller för arbetshandledning som är ett chefsansvar.
 • Handledning kräver kontinuitet där ärenden och process följs regelbundet över tid.
  Målsättningen är att den handledde ska få handledning på både arbetet och yrkesfunktionen.stones-323807_1280
 • Handledningen processinriktad vilket handlar om att granska den handleddes förhållningssätt det vill säga hur man använder sig själv som ett instrument på ett sätt som gynnar målgruppen för det psykosociala arbetet.
 • Handledaren har ansvar för handledningsprocessen och för att målet med handledningen uppnås
 • Handledaren bör ha egen erfarenhet och teoretiskt kunnande i psykosocialt arbete, kompetens inom handledningsmetodik och handledningsteori samt kulturkompetens; det vill säga kunskap om de arbetsförhållanden och arbetsvillkor i vilka de handledda arbetar.
 • Det psykosociala  synsättet tillämpas även när handledning sker av yrkesgrupper som inte arbetar med psyksocialt arbete. Handledning  för dessa yrkesgrupper innebär att handleda enligt ett psykosocialt synsätt.

Grupphandledning ger pedagogiska fördelar, kollektivt kompetens tas tillvara och de handledda får stöd och inges hopp genom att dela upplevelser.
Handledning kan definieras som en kontinuerlig feedback på mitt arbete, mitt arbetssätt och mig själv som personlig resurs i detta arbete, given i en gruppsituation och med en person som jag uppfattar kompetent att ge denna, utifrån omfattande kunskaper och erfarenheter (Bernler & Johnsson 1985 Handledning i psykosocialt arbete).