Beroende/missbruk

Beroendeproblematiken  kan se ut på många olika sätt och yttrar sig genom överkonsumtion av  till exempel, alkohol, narkotika, spel. med mera. Det finns grundläggande behov hos alla människor av känsla av gemenskap, att känna sig viktig, bra psykiskt och fysiskt mående, att hitta bra rutiner och struktur i vardagen. Har man fastnat i ett beroende är det svårt att klara sig ur det på egen hand utan då är det viktigt att det finns människor omkring en som går att lita på och som går att stödja sig emot.  Samtala kan erbjuda en behandling som är ett stöd och trygghet när det är som svårast

Vi hjälper dig att få:

 • Koll på din alkoholkonsumtion
 • Balans inom dina livsområden
 • Ner kunskap om alkoholens inverkan på måendet
 • Ändra på vardagsrutiner och omprioritera
 • Pröva på vita perioder

Har du ett arbete bör du i första hand ska vända dig till arbetsgivaren för att få hjälp. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för sina anställda.

Saknar du arbete så har socialnämnden i den kommun där du är skriven en skyldighet att hjälpa dig.

Betalar du själv behandlingskostnaden så är det bra att veta att det finns flera nivåer av insatser. Hör av dig  för mer information!

Arbetssätt:

Gruppen

 • Vi använder oss av de dynamiska krafter som finns i gruppen.
 • Att känna igen sig hos andra
 • att  man är inte ensam, att se  när andra blir bättre
 • Att man kan lära av andras erfarenheter.
 • Att känna glädjen av att betyda något för någon annan.
 • Att få bättre social kompetens  med ökad insikt på flera nivåer.
 • Relationerna som skapas i gruppen och med terapeuten  ska karakteriseras av stöd, värme, empati, och av förståelse av varandras situation och problem.
 • Gruppen trygghet anonymiteten och ramarna kring gruppen ger en trygg bas för att undersöka relaterandet till andra och på så vis utvecklas en medvetenhet om det egna agerandet och om hur man uppfattas av andra. Gruppens omfattningsförmåga  bygger på samtligas livserfarenheter, kunskaper, känslor och tankar.

Återfallsprevention

Behandlingen bygger på ett återfallspreventivt behandlingsarbete vilket är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT)

Återfall i missbruk och överkonsumtion av alkohol och droger beror på ett antal utlösande faktorer så kallade triggers, bland annat negativa känslomässiga tillstånd som nedstämdhet eller ångest, konflikter med andra personer och ett socialt tryck att dricka. Med dessa faktorer som utgångspunkt ses återfall i missbruk som en process. Den startar med tankar och känslor kring alkohol /drogen i vissa situationer och leder fram till att personen inte klarar av att hålla fast vid sitt mål. Målet sätts av den enskilde själv.

Behandlingen syftar till att ge färdigheter för den enskilde att förändra sina tankar, handlingar och beteenden för att därmed undvika återfall.

 •  Kartläggning av risksituationer som utlöser sug efter alkohol och andra droger.
 •  Kartläggning av positiva och negativa konsekvenser av såväl missbruk som drogfrihet.
 •  Olösta problem som riskfaktor för återfall.
 •  Problemlösning.
 • Att tacka nej till alkohol/droger
 • Tidiga varningssignaler och riskabla beslut.
 •  Nödplaner för oväntade och omtumlande händelser